O nas

Sport Lesko
 Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością
w Lesku


1.1.    PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko wpisano do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.06.2011 r. pod numerem 0000390364.
Spółka powstała w wyniku podjęcia Uchwały nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 01.06.2011 r. w sprawie utworzenia spółki Sport Lesko z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku.
Umowa utworzenia spółki została zawarta Aktem Notarialnym z dnia 15.06.2011 r. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi – 20 555 000 zł, na który składa się 20 555 udziałów o wartości 1000 złotych każdy. 100% udziałów posiada Gmina Lesko.

 

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu – Dariusz Blicharz

Organem Nadzoru Spółki jest  Rada Nadzorcza składająca się z trzech członków:
1.    Przewodniczący Rady Nadzorczej – Smoliński Paweł
2.    Członek Rady Nadzorczej  – Kulupa Kacper
3.    Sekretarz Rady  – Woźniczak Łukasz 

 

 1.2.    PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Sport Lesko Spółka z o.o. w Lesku  są zadania których celem jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie kultury fizycznej, wypoczynku, sportu, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej oraz turystyki w tym tworzenie i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych. Zarządzanie i udostępnianie stadionów będących własnością Gminy Lesko tj stadionem o nawierzchni trawiastej przy ul Jana Pawła II i Euro-boiskiem o sztucznej nawierzchni przy ul. Bieszczadzkiej w Lesku. Zarządzanie i eksploatacja krytej pływalni Aquarius oraz rozbudowa otaczającej ją infrastruktury.

1.3.    PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Zgodnie z przyjętym bieżącym planem działania oraz rozwoju, Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku zamierza kontynuować działalność usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz kontynuować rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku. Spółka posiada zdolność do kontynuowania działalności gospodarczej. Zakres działalności w najbliższych latach nie ulegnie istotnym zmianom. Spółka zamierza jedynie poszerzyć swoją działalność o dodatkowe usługi poprzez rozbudowę infrastruktury otaczającej pływalnie Aquarius.

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN