Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu, na wynajem lokalu

Dokument do pobrania 

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej

 

nr referencyjny: DZ-2300 -8/TI/R/2019

ogłoszenie o zamówieniu nr: 2019/S 050-114197

id postępowania na miniportalu: a9711c16-4c07-4bf2-99b6-c34d7c7fdbbb

Specyfikacja:
 

11436_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf -

11436_czesc_i_siwz-idw.doc -

11436_zalacznik_nr_1_-formularz_oferty.doc -

11436_zalacznik_nr_2_-_formularze_cenowe_nr_2_i_1.xls -

11436_zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.doc -

11436_zalacznik_nr_1_do_umowy.xlsx -

11436_zalacznik_nr_4_i_4a_do_idw_-zalacznik_nr_2_do_umowy.xlsx -

11436_zalacznik_nr_5_-_pelnomocnictwo_.doc -

11436_zalacznik_nr_6_-_oswiadczenie.doc -

11436_zalacznik_nr_7_-_wykaz_wykonanych_dostaw.doc -

11436_jedz.xml -

11436_instrukcja_zaimportowania_jedz-a.docx -

11436_kluczpub_oferta_postepowanieid_a9711c16-4c07-4bf2-99b6-c34d7c7fdbbb.asc -

Dostawa chemii basenowej do basenu Aquarius w Lesku

Dostawa chemii basenowej do basenu Aquarius w Lesku

Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 marca 2019 r. - pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ

Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku zaprasza do złożenia oferty W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Kompleksową dostawę profesjonalnej chemii basenowej do sześciu pływalni objętych porozumieniem o współpracy"

 Główny kod CPV: 24962000-5- Chemikalia do uzdatniania wody

 

Materiały do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ - DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE - WYKLUCZENIE (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE - WYKLUCZENIE (DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE - SPEŁNIANIE WARUNKÓW (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE - SPEŁNIANIE WARUNKÓW (DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS ZAMÓWIENIA (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ DOSTAW (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ DOSTAW (DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - KOSZTORYS OFERTOWY (XLSX)

18.12.2018 r. - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (DOCX)

18.12.2018 r. - MODYFIKACJA SIWZ NR1 (DOCX)

18.12.2018 r. - ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ DOSTAW POPRAWIONY (DOCX)

18.12.2018 r. - ZAŁĄCZNIK NR 1A - KOSZTORYS OFERTOWY POPRAWIONY (XLSX)

27.12.2018 r. - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA (DOC)

27.12.2018 r. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DOCX)

15.01.2019 r. - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (DOCX)

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN