Ogłoszenie o naborze na stanowisko: pracownik techniczny – konserwator

SPORT LESKO SP. Z O.O. w Lesku ogłasza nabór na stanowisko: pracownik techniczny – konserwator

Stanowisko: pracownik techniczny - konserwator
Wymiar czasu pracy: pełny etat
System czasu pracy: zmianowy
Liczba etatów: 1
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

1. Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie minimum zawodowe lub średnie,
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność


2. Wymagania dodatkowe:

 • Mile widziane wykształcenie inżynierskie lub techniczne,
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Uprawnienia SEP do 1 kV


3. Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie prawidłowej eksploatacji budynku Basenu.
 • Bieżące utrzymanie wymaganych reżimów w procesach technologicznych
 • Przestrzeganie wymagań w procesie uzdatniania wody
 • Zapewnienie odpowiednich parametrów i temperatury wody w nieckach basenowych.
 • Usuwanie wszelkich usterek technicznych zgodnie ze standardami określonymi w dokumentacji technicznej i instrukcjach stanowiskowych
 • Utrzymanie terenów zielonych (w okresie kwiecień – październik)
 • Odśnieżanie (w okresie grudzień – marzec)


4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) List motywacyjny
2) Życiorys zawodowy (CV)
3) Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,
4) Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1)
5) Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopie)
6) Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje (kserokopie)
7) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności (kserokopie)
8) Inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy
Dokumenty aplikacyjne pkt. od 1-4 powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem,
pkt. 5-8 stwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika technicznego” należy składać w terminie do 25 września 2019r. do godz. 12:00.
w siedzibie Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku, w pokoju 111, bądź listownie na adres: Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko (decyduje data wpływu do siedziby Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku – aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane).

6. Informacje dodatkowe
Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia można będzie odebrać w ciągu 30 dni od dnia zakończenia rekrutacji w siedzibie Spółki - w pokoju 111, dokumenty nieodebrane – po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty:

Treść ogłoszenia - doc

Załącznik nr 1: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - doc

 

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN