Dostawa chemii basenowej do basenu Aquarius w Lesku

Dostawa chemii basenowej do basenu Aquarius w Lesku

Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 marca 2019 r. - pdf

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ

PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ

Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku zaprasza do złożenia oferty W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Kompleksową dostawę profesjonalnej chemii basenowej do sześciu pływalni objętych porozumieniem o współpracy"

 Główny kod CPV: 24962000-5- Chemikalia do uzdatniania wody

 

Materiały do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ - DOSTAWA CHEMII BASENOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY (DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE - WYKLUCZENIE (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE - WYKLUCZENIE (DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE - SPEŁNIANIE WARUNKÓW (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE - SPEŁNIANIE WARUNKÓW (DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 4 - OPIS ZAMÓWIENIA (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ DOSTAW (PDF)

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ DOSTAW (DOC)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - KOSZTORYS OFERTOWY (XLSX)

18.12.2018 r. - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (DOCX)

18.12.2018 r. - MODYFIKACJA SIWZ NR1 (DOCX)

18.12.2018 r. - ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ DOSTAW POPRAWIONY (DOCX)

18.12.2018 r. - ZAŁĄCZNIK NR 1A - KOSZTORYS OFERTOWY POPRAWIONY (XLSX)

27.12.2018 r. - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA (DOC)

27.12.2018 r. - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DOCX)

15.01.2019 r. - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (DOCX)

Przetarg - Budowa budynku zaplecza szatniowo-magazynowego w kompleksie sportowym w Lesku - II etap kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku

Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku

ogłasza przetarg na realizację zadania pn:

„Budowa budynku zaplecza szatniowo-magazynowego w kompleksie sportowym w Lesku - II etap kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku”.

Załączniki:

Treść przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - art. 22. ust. 1 PZP

3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu - art. 24 ust. 1, 2 i 2a PZP

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

5. Wykaz wiedzy i doświadczenia

6. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

7. Wytyczne dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

8. Wzór umowy

9. Przedmiary

10. Projekty budowlany i wykonawczy - (73 MB)

11. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2.06.2016 - Ogłoszenie o zmianie treści przetargu

2.06.2016 - Modyfikacja SIWZ

2.06.2016 - Zał. nr 4 zamienny do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w postępowaniu

2.06.2016 - Zał. nr 9 do SIWZ -  Przedmiary zamienne

14.06.2016 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg - najem lokali

 

 

 

Sport Lesko Sp. z o. o. w Lesku ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych, usytuowanych w budynku Basenu krytego na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku przy ul. Bieszczadzkiej, na działce nr 116/5 będącej własnością Gminy Lesko z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe o określonym przeznaczeniu usytuowane w nowo wybudowanym budynku. Lista lokali przeznaczonych do najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Położenie lokali oraz ich rozmieszczenie określają załączniki graficzne: rzut parteru oraz rzut I piętra budynku pływalni.

 

Załączniki:

  1. Treść przetargu
  2. Regulamin
  3. Wzór umowy
  4. Lokale do wynajęcia
  5. Rzut parteru
  6. Rzut I piętra
  7. 28-04-2014 - sprostowanie do ogłoszenia

 

 

 

 

unia3.png
„Budowa systemu zasilania w energię cieplną Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”
Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu – 23 377 898,04 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 214 143,46 PLN